Vytlačiť

Pozvánka 2020

Aktuality

Oznámenie o konaní schôdze Zhromaždenia

 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom, že riadna schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva sa bude konať dňa 

22.03.2020 o 15:00

v Kultúrnom dome v Hruštíne. Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod. V prípade, že schôdza nebude uznášaniaschopná, bude sa považovať za prvú čiastkovú schôdzu,  v takom prípade sa druhá čiastková schôdza konať 24.05.2020.

Program zhromaždenia:

1.Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,      kontrola uznášaniaschopnosti.

2.Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej  komisie.

3.Schválenie programu zhromaždenia.

4. Voľby nových členov výboru a dozornej rady spoločenstva

5.Kontrola plnenia uznesení z minuloročného zhromaždenia.

6.Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2019.

7.Správa odborného lesného hospodára za rok 2019.

8.Správa dozornej rady za rok 2019.

9.Správa o hospodárení, schválenie účtovnej závierky za rok 2019, návrh na rozdelenie zisku za rok 2019.

10.Schválenie plánu činnosti na rok 2020.

11.Diskusia.

12.Uznesenie.

13.Záver.

Poučenie pre členov spoločenstva:

1. Členovia, ktorí majú záujem kandidovať  za člena výboru, alebo dozornej rady, musia svoju kandidatúru písomne  oznámiť výboru najneskôr v deň voľby do 15 00.

2.V prípade,  že sa nebudete môcť zúčastniť na zhromaždení , nechajte sa zastupovať zástupcom ( splnomocnenie je na druhej strane tejto pozvánky). Prvá čiastková schôdza VZ,  z dôvodu elektronického hlasovania, nás bude stáť 1. 795 eur, každá ďalšia cez 800 eur. Schôdze sa budú opakovať pokiaľ sa výbor a DR nezvolí. Takže by bolo treba, aby na schôdzi bolo dostatok hlasov a voľby prebehli úspešne na prvýkrát.

3. V prípade schválenia rozdelenia zisku, budú podiely zo zisku vyplatené členom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Hruštína ihneď po ukončení zhromaždenia.

V Hruštíne, dňa 13.02.2020.

161386
2021-05-13 08:53:32