Články

Vytlačiť

Pozvánka 18.10.2020

Oznámenie o konaní schôdze Zhromaždenia

 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul. Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom, že riadna schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva sa bude konať dňa 

18.10.2020 o 15:00

v Kultúrnom dome v Hruštíne. Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod. V prípade, že schôdza nebude uznášaniaschopná, bude sa považovať za prvú čiastkovú schôdzu,  v takom prípade sa druhá čiastková schôdza konať  29.11.2020.

Program zhromaždenia:

1.Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,      kontrola uznášaniaschopnosti.

2.Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej  komisie.

3.Schválenie programu zhromaždenia.

4. Voľby nových členov výboru a dozornej rady spoločenstva

5.Kontrola plnenia uznesení z minuloročného zhromaždenia.

6.Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2019.

7.Správa odborného lesného hospodára za rok 2019.

8.Správa dozornej rady za rok 2019.

9.Správa o hospodárení, návrh na rozdelenie zisku za rok 2019.

11.Diskusia.

12.Uznesenie.

13.Záver.

Dôležité oznamy  pre členov spoločenstva:

1. Na schôdzi treba dodržiavať aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID 19.

2. Členovia, ktorí majú záujem kandidovať  za člena výboru, alebo dozornej rady, musia svoju kandidatúru písomne  oznámiť výboru najneskôr v deň voľby do 15 00.

3. Vaša účasť na zhromaždení je veľmi dôležitá, pritom nemusíte byť fyzicky prítomní na zhromaždení, stačí ak Vás bude niekto zastupovať. Môžete poveriť ľubovoľnú osobu, ktorá sa zúčastní schôdze namiesto Vás, alebo výbor ( splnomocnenie treba doručiť na Urbársky dom). Splnomocnenie je na druhej strane tejto pozvánky. Kvôli voľbe výboru a dozornej rady budeme mať elektronické hlasovanie, ktoré je pomerne drahé. Schôdze sa budú opakovať pokiaľ sa výbor a DR nezvolí. Takže by bolo treba, aby na schôdzi bolo dostatok hlasov a voľby prebehli úspešne na prvýkrát.

4. V prípade schválenia rozdelenia zisku, budú podiely zo zisku vyplatené členom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Hruštína ihneď po ukončení zhromaždenia.

V Hruštíne, dňa 14.09.2020.

Napísal: Michal Škapec. Posted in Urbár

Vytlačiť

Pozvánka 22.03. 2020

 

Napísal: Michal Škapec. Posted in Urbár

Vytlačiť

Pozvánka 2020

Aktuality

Oznámenie o konaní schôdze Zhromaždenia

 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom, že riadna schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva sa bude konať dňa 

22.03.2020 o 15:00

v Kultúrnom dome v Hruštíne. Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod. V prípade, že schôdza nebude uznášaniaschopná, bude sa považovať za prvú čiastkovú schôdzu,  v takom prípade sa druhá čiastková schôdza konať 24.05.2020.

Program zhromaždenia:

1.Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,      kontrola uznášaniaschopnosti.

2.Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej  komisie.

3.Schválenie programu zhromaždenia.

4. Voľby nových členov výboru a dozornej rady spoločenstva

5.Kontrola plnenia uznesení z minuloročného zhromaždenia.

6.Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2019.

7.Správa odborného lesného hospodára za rok 2019.

8.Správa dozornej rady za rok 2019.

9.Správa o hospodárení, schválenie účtovnej závierky za rok 2019, návrh na rozdelenie zisku za rok 2019.

10.Schválenie plánu činnosti na rok 2020.

11.Diskusia.

12.Uznesenie.

13.Záver.

Poučenie pre členov spoločenstva:

1. Členovia, ktorí majú záujem kandidovať  za člena výboru, alebo dozornej rady, musia svoju kandidatúru písomne  oznámiť výboru najneskôr v deň voľby do 15 00.

2.V prípade,  že sa nebudete môcť zúčastniť na zhromaždení , nechajte sa zastupovať zástupcom ( splnomocnenie je na druhej strane tejto pozvánky). Prvá čiastková schôdza VZ,  z dôvodu elektronického hlasovania, nás bude stáť 1. 795 eur, každá ďalšia cez 800 eur. Schôdze sa budú opakovať pokiaľ sa výbor a DR nezvolí. Takže by bolo treba, aby na schôdzi bolo dostatok hlasov a voľby prebehli úspešne na prvýkrát.

3. V prípade schválenia rozdelenia zisku, budú podiely zo zisku vyplatené členom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Hruštína ihneď po ukončení zhromaždenia.

V Hruštíne, dňa 13.02.2020.

Napísal: Michal Škapec. Posted in Urbár

Vytlačiť

Pozvánka

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia(Pozvánka)

Pozemkového spoločenstva urbarialistov Hruštín

Výbor a predseda Pozemkového spoločenstva urbarialistov Hruštín, Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín IČO:17066875
zvoláva riadne valné zhromaždenie členov spoločenstva, ktoré sa bude konať
                      dňa 26. marca 2017 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Hruštíne.
              Prezentácia účastníkov od 14.00-15,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie valného zhromaždenia,určenie zapisovateľa, kontrola uznášaniaschopnosti.
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu zhromaždenia.
 4. Kontrola plnenia uznesení z minuloročného  zhromaždenia.
 5. Zmena Stanov spoločenstva a a zmluvy o založení.
 6. Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2016.
 7. Správa odborného lesného hospodára za rok 2016.
 8. Správa dozornej rady za rok 2016.
 9. Správa o hospodárení, schválenie účtovnej závierky za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016.
 10. Schválenie plánu činnostina roku 2017.
 11. Diskusia.
 12. Uznesenie.
 13. Záver.

Poučenie pre členov:

1. V prípade, že toho zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, nebude možné v tomto roku vyplatiť podiely na zisku.

2. V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa tento preukázať  pri prezentácii touto pozvánkou, kde na druhej strane bude vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

3. V prípade schválenia rozdelenia zisku, budú podiely zo zisku vyplatené členom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Hruštína ihneď po ukončení zhromaždenia.

V Hruštíne, dňa 15.2.2017
                                                                                                                                                                                 

                Ing. Michal Škapec                                   Ján Šmiheľ                   

                                                   za výbor PSU                     

Napísal: Super User. Posted in Urbár

Vytlačiť

Aktuality

Pozvánka 18.10.2020 

 

 

Oznámenie o konaní schôdze Zhromaždenia

 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul. Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom, že riadna schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva sa bude konať dňa 

18.10.2020 o 15:00

v Kultúrnom dome v Hruštíne. Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod. V prípade, že schôdza nebude uznášaniaschopná, bude sa považovať za prvú čiastkovú schôdzu,  v takom prípade sa druhá čiastková schôdza konať  29.11.2020.

Program zhromaždenia:

1.Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,      kontrola uznášaniaschopnosti.

2.Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej  komisie.

3.Schválenie programu zhromaždenia.

4. Voľby nových členov výboru a dozornej rady spoločenstva

5.Kontrola plnenia uznesení z minuloročného zhromaždenia.

6.Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2019.

7.Správa odborného lesného hospodára za rok 2019.

8.Správa dozornej rady za rok 2019.

9.Správa o hospodárení, návrh na rozdelenie zisku za rok 2019.

11.Diskusia.

12.Uznesenie.

13.Záver.

Dôležité oznamy  pre členov spoločenstva:

1. Na schôdzi treba dodržiavať aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID 19.

2. Členovia, ktorí majú záujem kandidovať  za člena výboru, alebo dozornej rady, musia svoju kandidatúru písomne  oznámiť výboru najneskôr v deň voľby do 15 00.

3. Vaša účasť na zhromaždení je veľmi dôležitá, pritom nemusíte byť fyzicky prítomní na zhromaždení, stačí ak Vás bude niekto zastupovať. Môžete poveriť ľubovoľnú osobu, ktorá sa zúčastní schôdze namiesto Vás, alebo výbor ( splnomocnenie treba doručiť na Urbársky dom). Splnomocnenie je na druhej strane tejto pozvánky. Kvôli voľbe výboru a dozornej rady budeme mať elektronické hlasovanie, ktoré je pomerne drahé. Schôdze sa budú opakovať pokiaľ sa výbor a DR nezvolí. Takže by bolo treba, aby na schôdzi bolo dostatok hlasov a voľby prebehli úspešne na prvýkrát.

4. V prípade schválenia rozdelenia zisku, budú podiely zo zisku vyplatené členom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Hruštína ihneď po ukončení zhromaždenia.

V Hruštíne, dňa 14.09.2020.

Napísal: Super User.

153170
2021-01-22 17:28:10