Vytlačiť

Aktuality

Oznámenie o konaní riadnej schôdze Zhromaždenia

 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom, že riadna schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva sa bude konať dňa 

18.3.2018 o 15:00

v Kultúrnom dome v Hruštíne. Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod. V prípade, že schôdza nebude uznášaniaschopná, bude sa považovať za prvú čiastkovú schôdzu, v takom prípade sa druhá čiastková schôdza konať 20.5.2018.

 

Program zhromaždenia

1.Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznášaniaschopnosti.

2.Voľba mandátovej, návrhovej komisie.

3.Schválenie programu zhromaždenia.

4.Kontrola plnenia uznesení z minuloročného zhromaždenia.

5.Zmena Zmluvy o založení spoločenstva

6.Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2017.

7.Správa odborného lesného hospodára za rok 2017.

8.Správa dozornej rady za rok 2017.

9.Správa o hospodárení, schválenie účtovnej závierky za rok 2017, návrh na rozdelenie zisku za rok 2017.

10.Schválenie plánu činnosti na rok 2018.

11.Diskusia.

12.Uznesenie.

13.Záver.

 

Poučenie pre členov spoločenstva

1. Vaša osobná účasť ( alebo účasť Vami splnomocnenej osoby) je nutná pre schválenie rozdelenia zisku za rok 2017.

2.V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa tento preukázať na prezentácii touto pozvánkou, kde na jej druhej strane bude vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

3. V prípade schválenia rozdelenia zisku, budú podiely zo zisku vyplatené členom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Hruštína ihneď po ukončení zhromaždenia.

V Hruštíne, dňa 05.02.2018.

 

92009
2018-03-25 00:03:27