Vytlačiť

Aktuality

Oznámenie o konaní čiastkovej schôdze Zhromaždenia

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul. Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO:17066875

oznamuje členom, že čiastková schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva

sa bude konať dňa 01. mája 2016 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Hruštíne.

Prezentácia účastníkov od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznášaniaschopnosti.
 2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie.
 3. Schválenie programu zhromaždenia.
 4. Kontrola plnenia uznesení z minuloročného zhromaždenia.
 5. Zmena Stanov spoločenstva.
 6. Voľby členov výboru a dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie.
 7. Oznámenie výsledku volieb.
 8. Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2015.
 9. Správa odborného lesného hospodára za rok 2015.
 10. Správa dozornej rady za rok 2015.
 11. Správa o hospodárení, schválenie účtovnej závierky za rok 2015, návrh na rozdelenie zisku za rok 2015.
 12. Schválenie plánu činnosti na rok 2016.
 13. Diskusia.
 14. Uznesenie.
 15. Záver.

Poučenie pre členov spoločenstva:

1. Hlavným bodom programu sú voľby členov Výboru a Dozornej rady spoločenstva, pretože na riadnom zhromaždení dňa 1.3.2015 a ani pri nasledujúcich dvoch čiastkových schôdzach zhromaždenia pri voľbách orgánov spoločenstva nezískal ani jeden kandidát potrebný počet hlasov na zvolenie.

2. Účasť všetkých členov je nutná pretože uplynulo volebné obdobie orgánov spoločenstva a v zmysle Zmluvy o založení a Stanov spoločenstva je potrebné opätovne zvoliť 9 členov výboru a 3 členov dozornej rady spoločenstva a na platnosť volieb a zmenu stanov je potrebná účasť minimálne ½ všetkých podielov všetkých členov vrátane podielov, ktoré spravuje SPF.

3.V prípade, že toto zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, nebude možné v tomto roku vyplatiť podiely na zisku, ktoré navrhuje výbor spoločenstvu na vyplatenie v približne rovnakej výške ako vlani.

4.V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa tento preukázať na prezentácii pozvánkou, ktorá bola členom zaslaná, kde na jej druhej strane bude vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie. Splnomocnený zástupca môže mať aj samostatné splnomocnenie.  

V Hruštíne, dňa 11.03.2016

 

 

58975
2017-02-21 19:46:21