Vytlačiť

Aktuality

Pozvánka 18.10.2020 

 

 

Oznámenie o konaní schôdze Zhromaždenia

 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul. Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom, že riadna schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva sa bude konať dňa 

18.10.2020 o 15:00

v Kultúrnom dome v Hruštíne. Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod. V prípade, že schôdza nebude uznášaniaschopná, bude sa považovať za prvú čiastkovú schôdzu,  v takom prípade sa druhá čiastková schôdza konať  29.11.2020.

Program zhromaždenia:

1.Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,      kontrola uznášaniaschopnosti.

2.Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej  komisie.

3.Schválenie programu zhromaždenia.

4. Voľby nových členov výboru a dozornej rady spoločenstva

5.Kontrola plnenia uznesení z minuloročného zhromaždenia.

6.Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2019.

7.Správa odborného lesného hospodára za rok 2019.

8.Správa dozornej rady za rok 2019.

9.Správa o hospodárení, návrh na rozdelenie zisku za rok 2019.

11.Diskusia.

12.Uznesenie.

13.Záver.

Dôležité oznamy  pre členov spoločenstva:

1. Na schôdzi treba dodržiavať aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID 19.

2. Členovia, ktorí majú záujem kandidovať  za člena výboru, alebo dozornej rady, musia svoju kandidatúru písomne  oznámiť výboru najneskôr v deň voľby do 15 00.

3. Vaša účasť na zhromaždení je veľmi dôležitá, pritom nemusíte byť fyzicky prítomní na zhromaždení, stačí ak Vás bude niekto zastupovať. Môžete poveriť ľubovoľnú osobu, ktorá sa zúčastní schôdze namiesto Vás, alebo výbor ( splnomocnenie treba doručiť na Urbársky dom). Splnomocnenie je na druhej strane tejto pozvánky. Kvôli voľbe výboru a dozornej rady budeme mať elektronické hlasovanie, ktoré je pomerne drahé. Schôdze sa budú opakovať pokiaľ sa výbor a DR nezvolí. Takže by bolo treba, aby na schôdzi bolo dostatok hlasov a voľby prebehli úspešne na prvýkrát.

4. V prípade schválenia rozdelenia zisku, budú podiely zo zisku vyplatené členom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Hruštína ihneď po ukončení zhromaždenia.

V Hruštíne, dňa 14.09.2020.

161391
2021-05-13 09:10:10