Vytlačiť

Aktuality

 

Uznesenie

Zo čiastkovej schôdze zhromaždenia vlastníkov Pozemkového spoločenstva urbarialistov Hruštín, IČO: 17066875, konaného dňa 04.07.2021 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Hruštíne.

Zhromaždenie:

A) Berie na vedomie:

1. Správu mandátovej a návrhovej komisie z  dnešnej čiastkovej schôdze zhromaždenia.

2. Správu predsedu o činnosti spoločenstva za roky 2019-2020

3. Správu odborného lesného hospodára za roky 2019-2020

4. Správu dozornej rady za roky 2019-2020

B) Predseda spoločenstva  určil:

1. Zapisovateľa - Šimon Ľubek

2. Overovateľov zápisnice z dnešného zhromaždenia – Ján Hojo st., Vendelín Jagelka

C) Zhromaždenie schvaľuje:

1) Program dnešného zhromaždenia.  S počtom hlasov: za 2.142.477 hlasov, 46,155 %

2) Volebný poriadok. S počtom hlasov: za 2.126.144 hlasov, 45,803 %

3) Správu o hospodárení,  hospodársky výsledok za rok 2019 vo výške 9.680,92 €  po zdanení. Rozdelenie zisku takto: celý zisk za rok 2019 vo výške 9.680,92 €  , prerozdeliť a vyplatiť podielnikom.

Účtovnú uzávierku za rok 2020 k 31.12.2020  a hospodársky výsledok za rok vo výške 25.695,43 €  po zdanení. Rozdelenie zisku takto: celý zisk za rok 2020 vo výške 25.695,43 €  , prerozdeliť a vyplatiť podielnikom.

Rozdelenie nerozdeleného zisku z minulých období vo výške 8.265,29,- eur, prerozdeliť a vyplatiť podielnikom.

S počtom hlasov: za 2.095.866 hlasov, 45,151%

 

D)Zhromaždenie volí:

- mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :

Predseda : Ing. František Krivačka

Členovia:  František Jancek, František Tomulec, Václav Macák

S počtom hlasov: za 2.140.919 hlasov, 46,122%

 

-volebnú komisiu v zložení:

Predseda: Mgr. František Škapec

Členovia:

Štefan Kľuska, Milan Krivačka,

S počtom hlasov: za 2.140.919 hlasov, 46,122%

 

- Členov výboru:

1. Škapec Michal Ing.                                   S počtom hlasov: za 2.112.938, 45,519 %

2. Šmiheľ Ján                                                 S počtom hlasov: za 2.055.632, 44,286 %

3. Genšor Alexander                                    S počtom hlasov: za 2.037.585, 43,895 %

4. Kľuska Štefan                                            S počtom hlasov: za 1.993.446, 42,944 %

5. Ľubek Šimon                                             S počtom hlasov: za 1.974.560, 42,538 %

6. Tomulec Jozef                                           S počtom hlasov: za 1.879.978, 40,500 %

7. Jancek František                                       S počtom hlasov: za 1.808.816, 38,967 %

 

-členov dozornej rady

1. Krivačka František Ing.                           S počtom hlasov: za 2.079.206, 44,792 %

2. Tomulec František                                  S počtom hlasov: za 2.068.333, 44,558 %

3. Kompan Jozef                                          S počtom hlasov: za 2.011.460, 43,333 %

 

 

E)Zhromaždenie ukladá:

Zaslať oznámenie o konaní dnešného zhromaždenia na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor pozemkový a lesný.

Zodpovedný : predseda spoločenstva, termín : do 30 dní.

Zverejňovať na webovej stránke spoločenstva správy o činnosti a o hospodárení, zápisnice výboru a podobne. Prístup len pre členov spoločenstva na základe prístupových kódov, ktoré dostane člen spoločenstva, keď si oň požiada.

Zodpovedný : predseda spoločenstva, termín - priebežne

 

Predseda mandátovej a návrhovej komisie:

                  Ing. František Krivačka

                   členovia : František Jancek, František Tomulec, Václav Macák

 Uznesenie

Zo čiastkovej schôdze zhromaždenia vlastníkov Pozemkového spoločenstva urbarialistov Hruštín, IČO: 17066875, konaného dňa 15.08.2021 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Hruštíne.

Zhromaždenie:

A) Berie na vedomie:

1. Správu mandátovej a návrhovej komisie z  dnešnej čiastkovej schôdze zhromaždenia.

2. Správu predsedu o činnosti spoločenstva za roky 2019-2020

3. Správu odborného lesného hospodára za roky 2019-2020

4. Správu dozornej rady za roky 2019-2020

B) Predseda spoločenstva  určil:

1. Zapisovateľa - Šimon Ľubek

2. Overovateľov zápisnice z dnešného zhromaždenia –  Štefan Kľuska, Ján Ťasnocha

C) Zhromaždenie schvaľuje:

1) Program dnešného zhromaždenia.  S počtom hlasov: za 865.156 hlasov, 18,638 %

2) Volebný poriadok. S počtom hlasov: za 857.941 hlasov, 18,482 %

3) Správu o hospodárení,  hospodársky výsledok za rok 2019 vo výške 9.680,92 €  po zdanení. Rozdelenie zisku takto: celý zisk za rok 2019 vo výške 9.680,92 €  , prerozdeliť a vyplatiť podielnikom.

Účtovnú uzávierku za rok 2020 k 31.12.2020  a hospodársky výsledok za rok vo výške 25.695,43 €  po zdanení. Rozdelenie zisku takto: celý zisk za rok 2020 vo výške 25.695,43 €  , prerozdeliť a vyplatiť podielnikom.

Rozdelenie nerozdeleného zisku z minulých období vo výške 8.265,29,- eur, prerozdeliť a vyplatiť podielnikom.

S počtom hlasov: za 865.156 hlasov, 18,638 %

 

D)Zhromaždenie volí:

- mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :

Predseda : Ján Šmiheľ

Členovia:  František Jancek, František Tomulec,

S počtom hlasov: za 836.379 hlasov, 18,018 %

 

-volebnú komisiu v zložení:

Predseda: Václav Macák

Členovia:

Štefan Mateček, Milan Krivačka,

S počtom hlasov: za 865.156 hlasov, 18,638 %

 

- Členov výboru:

1. Škapec Michal Ing.                                     S počtom hlasov: za 771.575, 16,62 %

2. Šmiheľ Ján                                                 S počtom hlasov: za 736.201, 15,86 %

3. Genšor Alexander                                       S počtom hlasov: za 720.203, 15,52 %

4. Kľuska Štefan                                            S počtom hlasov: za 747.951, 16,11 %

5. Ľubek Šimon                                              S počtom hlasov: za 699.286, 15,06 %

6. Tomulec Jozef                                            S počtom hlasov: za 703.981, 15,17 %

7. Jancek František                                        S počtom hlasov: za 680.215, 14,65 %

 

-členov dozornej rady

1. Krivačka František Ing.                              S počtom hlasov: za 683.093, 14,72 %

2. Tomulec František                                     S počtom hlasov: za 720.690, 15,53 %

3. Kompan Jozef                                           S počtom hlasov: za 727.692, 15,68 %

 

 

E)Zhromaždenie ukladá:

Zaslať oznámenie o konaní dnešného zhromaždenia na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor pozemkový a lesný.

Zodpovedný : predseda spoločenstva, termín : do 30 dní.

Zverejňovať na webovej stránke spoločenstva správy o činnosti a o hospodárení, zápisnice výboru a podobne. Prístup len pre členov spoločenstva na základe prístupových kódov, ktoré dostane člen spoločenstva, keď si oň požiada.

Zodpovedný : predseda spoločenstva, termín - priebežne

 

Predseda mandátovej a návrhovej komisie:

              Ján Šmiheľ

Členovia:  František Jancek, František Tomulec,

 

 

Súčet hlasov z oboch čiastkových schôdzí vo všetkých hlasovaniach presahoval nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov oprávnených hlasovať, a teda bol zvolený nový výbor aj dozorná rada spoločenstva a zároveň boli schválené všetky veci o ktorých sa hlasovalo.

Výbor si spomedzi seba zvolil predsedu - Ing. Michal Škapec a podpredsedu - Ján Šmiheľ.

Dozorná rada si zvolila svojho predsedu - Jozef Kompan

 

 

 
175667
2022-01-18 15:36:03